O nama
Super Kartica d.o.o. je pokretač programa lojalnosti Super Kartica (u daljem tekstu: Super Kartica) i izdavač lične Super Kartice (u daljem tekstu: Kartica) za sve registrovane korisnike, koja ostaje u njenom vlasništvu. Super Kartica d.o.o. zadržava pravo da u bilo kom trenutku i bez prethodne najave povuče Karticu iz opticaja i da promeni ili u potpunosti ukine elemente programa Super Kartice. Korisnik Super Kartice može postati svaka punoletna osoba sa prebivalištem u Republici Srbiji koja Super Kartici d.o.o. putem registracije stavi na raspolaganje obavezne podatke navedene u pristupnici za Super Kartica program (u daljem tekstu: Pristupnica).
 
Podaci korisnika navedeni u Pristupnici koriste se isključivo u marketinške svrhe, odnosno za slanje informacija o novostima i pogodnostima koje za korisnike organizuju Super Kartica i partneri programa i to samo onim korisnicima koji nisu naveli da ne žele da primaju te informacije. Lični podaci o korisnicima Kartice se ne razmenjuju sa drugim korisnicima, u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti. Super Kartica d.o.o, njen osnivač i partneri programa Super Kartice koji prikupljaju, obrađuju, međusobno prosleđuju i razmenjuju podatke korisnika, iste će tretirati kao poverljive informacije. Pristup podacima korisnika imaće samo zaposleni Super Kartice, njen osnivač, partneri programa nagrađivanja i druga pravna lica koja imaju ugovorima definisanu i uređenu saradnju sa Super Kartica d.o.o. koji, s obzirom na poslove koje obavljaju, treba da budu upoznati sa njima i to u obimu koji je neophodan. Pravni osnov za obradu podataka korisnika je saglasnost koja se daje prihvatanjem ovih pravila programa. Davanje saglasnosti za obradu podataka korisnika je dobrovoljno. U slučaju neovlašćenog prikupljanja, beleženja, razvrstavanja i ustupanja podataka Korisnika, odnosno obrade koja je u suprotnosti sa ovim pravilima programa i Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti korisnik ima pravo da traži prekid vršenja prikupljanja podataka.
 
Način registracije korisnika, prikupljanja bodova, vrednost bodova, načini iskorišćavanja, kao i ostala pravila programa (u daljem tekstu: ’aktuelna pravila i mehanizam programa’) detaljnije su opisani na internet adresi www.superkartica.rs, mobilnoj aplikaciji Super Kartice i na prodajnim mestima određenih partnera Super Kartice. O svim izmenama pravila programa korisnik će biti pravovremeno obavešten na adekvatan način.
 
Osnovna Super Kartica nije prenosiva i može je koristiti isključivo registrovani korisnik, a čiji je potpis na poleđini Kartice. Bodove sa Super Kartice, sakupljene po osnovu prelaska praga kod bar jednog partnera programa koji učestvuje u sistemu sakupljanja bodova, korisnici mogu iskoristiti za umanjenje računa na prodajnim mestima određenih partnera programa, a u skladu sa aktuelnim pravilima i mehanizmom programa.
 
Nakon registracije, odnosno popunjavanja Pristupnice, prihvatanja pravila programa i prenos podataka, počinje proces izrade lične Super Kartice. Optimalan period za izradu Kartice je tri nedelje. Ukoliko Kartica u tom periodu nije dostavljena na adresu koju je korisnik naveo pri učlanjenju, Korisnik se može obratiti besplatnom Call centru za proveru statusa izrade Kartice.
 
Svaki korisnik Kartice može uz svoju osnovnu Karticu vezati i dodatne kartice. Sakupljeni bodovi na svakoj kartici sabiraju se na jedan zajednički račun. Na kraju obračunskog perioda, ukoliko je ostvaren prag za nagrađivanje po osnovu aktuelnih pravila i mehanizma programa, sakupljeni bodovi se mogu iskoristiti sa Kartice u skladu sa aktuelnim pravilima i mehanizmom programa. Ukoliko je više kartica korisnika povezano za sakupljanje bodova, sakupljene bodove sa kartice može da iskoristi isključivo korisnik sa statusom glavnog korisnika.
 
Pravo na bodove korisnik ostvaruje kupovinom kod određenih partnera u skladu sa aktuelnim pravilima i mehanizmom programa. Da bi prilikom kupovine ostvario pravo na bodove za kupovinu korisnik Super Kartice obavezan je da pokaže Karticu zaposlenima partnera kod kojih se obavlja transakcija.
 
Obračunski periodi traju 3 meseca, a počinju 01. maja, 01. avgusta, 01. novembra i 01. februara svake godine. Po isteku obračunskog perioda svi bodovi sakupljeni u tom obračunskom periodu se poništavaju - ukoliko korisnik u okviru jednog obračunskog perioda ne sakupi dovoljan broj bodova za prelazak praga kod partnera, sakupljeni bodovi se ne prenose u sledeći obračunski period.
 
Sakupljeni bodovi na koje je korisnik ostvario pravo ne mogu biti zamenjeni za novac. Bodovi se mogu iskoristiti do kraja obračunskog perioda, a nakon obračunskog perioda u kom su sakupljeni. Sakupljeni bodovi se mogu iskoristiti za plaćanje jednog ili više računa do potpunog iskorišćenja celokupnog iznosa bodova sa Kartice. Uslov za umanjenje računa sakupljenim bodovima sa Kartice je da se minimum 1 rsd iznosa računa mora platiti nekim sredstvom plaćanja.
 
Korisnici koji nisu koristili svoju Karticu duže od 6 meseci mogu biti isključeni iz programa. Takvi korisnici se mogu naknadno ponovo uključiti u program Super Kartice bez ikakvih ograničenja ponovnom registracijom.
 
Korisnik sakuplja bodove provlačenjem Super Kartice prilikom kupovine u IDEA ili Roda ili Mercator prodavnicama ili Intersportu ili korišćenjem proizvoda Sberbanke u skladu sa aktuelnom ponudom ili ugovaranjem novih polisa ili obnovom osiguranja u DDOR-u Novi Sad, a u skladu sa aktuelnom ponudom. Pravo na korišćenje bodova za kupovinu u IDEA, Roda i Mercator prodavnicama korisnik ne može iskoristiti za kupovinu duvanskih proizvoda i štampe, kao ni za izmirenje usluga parkinga. Način nagrađivanja korisnika putem bodova će pravovremeno biti objavljen na web adresi www.superkartica.rs, putem knjižice kao i na prodajnim mestima Partnera.
 
Aktuelni spisak prodajnih mesta na kojima sakupljeni bodovi mogu biti iskorišćeni dostupna je na sajtu www.superkartica.rs
 
U skladu sa aktuelnim pravilima i mehanizmom programa, u jednom obračunskom periodu svi registrovani korisnici kartice mogu samostalno ili zajednički - povezane u porodicu, sakupljati bodove. Nakon prelaska definisanog praga bar kod jednog od partnera programa sakupljeni bodovi mogu se koristiti direktno sa kartice koja je označena statusom glavne počevši od 10-og u prvom mesecu sledećeg kvartala, osim ukoliko iz razloga tehničke prirode taj rok ne bude produžen o čemu će Super Kartica blagovremeno obavestiti sve korisnike koji su dostavili kontakt podatak i saglasnost za obaveštavanje. Ukoliko se sakupljeni bodovi na Kartici ne potroše do kraja obračunskog perioda, preostali iznos bodova se poništava i ne prenosi se u naredni obračunski period.
 
Korisnik ima pravo da u svako doba izmeni podatke koje je prethodno dostavio Super Kartici. Korisnik takođe ima pravo da pisanim putem ili pozivom na besplatni Call centar 0800 301 300 otkaže korišćenje kartice, uz povrat kartice izdavaču. Važenje članstva prestaje u roku od 15 dana od dana prijema obaveštenja.
 
Super Kartica d.o.o. zadržava pravo da u svakom trenutku proveri identitet donosioca Super Kartice.
 
Super Kartica d.o.o. može prema sopstvenoj proceni i bez prethodne najave isključiti iz programa Super Kartice bilo kog korisnika. Super Kartica d.o.o nije obavezna da obrazloži svoju odluku o isključenju korisnika.
 
O svakoj izmeni ovih pravila programa, kao i promeni osnivača i partnera programa, Super Kartica će korisnika obavestiti na odgovarajući način.
 
U slučaju gubitka ili krađe kartice, korisnik je obavezan da nestanak kartice prijavi Super Kartici d.o.o. Beograd. Super Kartica će na adresu korisnika poslati novu karticu, na koju će biti preneti do tada eventualno ostvareni bodovi.
 
Svako neovlašćeno kopiranje i umnožavanje Super Kartice i sakupljenih bodova biće sankcionisano u skladu sa zakonskim propisima.

Ukoliko su Vam potrebne dodatne informacije:

Pitanja Email Besplatni info telefon 0800 301 300

Prijavite se na svoj korisnički nalog ili se učlanite u program

Imam karticu Želim karticu