Pravila programa

Super Kartica d.o.o. (u daljem tekstu: Super Kartica) je pokretač programa lojalnosti Super Kartica (u daljem tekstu: Program lojalnosti) i izdavač lične Super Kartice (u daljem tekstu: Kartica) za sve registrovane korisnike, koja ostaje u njenom vlasništvu. Super Kartica zadržava pravo da u bilo kom trenutku i bez prethodne najave povuče Karticu iz opticaja i da promeni ili u potpunosti ukine elemente Programa lojalnosti. Korisnik Kartice može postati svaka punoletna osoba sa prebivalištem u Republici Srbiji koja Super Kartici putem registracije stavi na raspolaganje obavezne podatke navedene u pristupnici za Program lojalnosti (u daljem tekstu: Pristupnica). Pravna lica ne mogu biti članovi Programa lojalnosti, te samim tim, bodovi se ne mogu prikupljati na osnovu transakcija koja potiču iz kupovina pravnih lica.

Način registracije korisnika, prikupljanja bodova, vrednost bodova, načini iskorišćavanja, kao i ostala pravila i uslovi korišćenja Programa lojalnosti (u daljem tekstu: ’aktuelna pravila i mehanizam programa’) detaljnije su opisani na internet adresi www.superkartica.rs, mobilnoj aplikaciji Super Kartice i na prodajnim mestima određenih partnera Super Kartice. O svim izmenama pravila Programa lojalnosti korisnik će biti pravovremeno obavešten na adekvatan način.

Osnovna Kartica nije prenosiva i može je koristiti isključivo registrovani korisnik. Kartica može biti u fizičkom obliku sa potpisom korisnika na poleđini Kartice ili u digitalnom obliku (mobilna aplikacija). Bodove sa Kartice korisnici mogu iskoristiti za umanjenje računa na prodajnim mestima određenih partnera programa, a u skladu sa aktuelnim pravilima i mehanizmom programa.

Nakon registracije putem Pristupnice (fizički/call centar) i prihvatanja pravila programa počinje proces izrade lične Kartice. Optimalan period za izradu i dostavljanje fizičke Kartice je dve nedelje. Ukoliko Kartica u tom periodu nije dostavljena na adresu koju je korisnik naveo pri učlanjenju, odnosno nije kreirana digitalno za korisnika, korisnik se može obratiti besplatnom Call centru za proveru statusa izrade Kartice. Ukoliko ste se registrovali putem naše mobilne aplikacije, odmah nakon registraciije dobijate digitalnu Karticu i možete je odmah koristiti. Proces izrade Kartice u fizičkom obliku se registracijom putem mobilne aplikacije ne inicira automatski.

Svaki korisnik Kartice može uz svoju osnovnu Karticu vezati i dodatne kartice. Sakupljeni bodovi na svakoj kartici sabiraju se na jedan zajednički račun. Ukoliko je više Kartica korisnika povezano za sakupljanje bodova, sakupljene bodove sa kartice može da iskoristi isključivo korisnik sa statusom glavnog korisnika.

Pravo na bodove korisnik ostvaruje kupovinom kod određenih partnera u skladu sa aktuelnim pravilima i mehanizmom programa. Da bi prilikom kupovine ostvario pravo na bodove za kupovinu korisnik r Kartice obavezan je da pokaže Karticu (fizički ili kroz mobilnu aplikaciju) zaposlenima partnera kod kojih se obavlja transakcija i koji će Karticu očitati.

Korisnik ima mogućnost iskorišćenja sakupljenih bodova bilo kada u toku kalendarske godine u kojoj su sakupljeni. Korisnik nema mogućnost prenošenja neiskorišćenih sakupljenih bodova u toku jedne kalendarske godine u narednu kalendarsku godinu.

Sakupljeni bodovi na koje je korisnik ostvario pravo ne mogu biti zamenjeni za novac. Sakupljeni bodovi se mogu iskoristiti za plaćanje jednog ili više računa do potpunog iskorišćenja celokupnog iznosa bodova sa Kartice. Uslov za umanjenje računa sakupljenim bodovima sa Kartice je da se minimum 1 rsd iznosa računa mora platiti nekim sredstvom plaćanja.

Korisnici koji nisu koristili svoju Karticu duže od 6 meseci mogu biti isključeni iz Programa lojalnosti. Takvi korisnici se mogu naknadno ponovo uključiti u Program lojalnosti bez ikakvih ograničenja ponovnom registracijom.

Korisnik sakuplja bodove:

  • provlačenjem Kartice prilikom kupovine u IDEA, Roda ili Mercator prodavnicama u skladu sa pravilima važeće kampanje, korišćenjem proizvoda AIK Banke u skladu sa aktuelnom ponudom, ili
  • ugovaranjem novih polisa ili obnovom osiguranja u DDOR-u Novi Sad, a u skladu sa aktuelnom ponudom.

Pravo na korišćenje bodova za kupovinu u IDEA, Roda i Mercator prodavnicama korisnik ne može iskoristiti za kupovinu duvanskih proizvoda i štampe, kao ni za izmirenje usluga parkinga.

U skladu sa aktuelnim pravilima i mehanizmom programa svi registrovani korisnici Kartice mogu samostalno ili zajednički - povezane u porodicu sakupljati bodove. Sakupljeni bodovi mogu se koristiti odmah direktno sa Kartice koja je označena statusom glavne, osim ukoliko iz razloga tehničke prirode rok za upotrebu ne bude produžen, o čemu će Super Kartica blagovremeno obavestiti sve korisnike koji su dostavili kontakt podatak i pristanak za obaveštavanje.

Super Kartica može prema sopstvenoj proceni i bez prethodne najave isključiti iz Programa lojalnosti bilo kog korisnika. Super Kartica nije obavezna da obrazloži svoju odluku o isključenju korisnika.

Korisnik ima pravo da otkaže korišćenje Kartice slanjem obaveštenja na e-mail adresu info@superkartica.rs, pozivom na broj telefona 0800 301 300 ili poštom na našu adresu, uz povrat Kartice izdavaču (ukoliko ima fizičku karticu). U okviru mobilne aplikacije Super Kartice korisnik može da obriše nalog i na taj način automatski otkaže korišćenje Kartice.

U slučaju gubitka ili krađe Kartice, korisnik je obavezan da nestanak Kartice prijavi Super Kartici. Super Kartica će na adresu korisnika poslati novu Karticu, na koju će biti preneti do tada eventualno ostvareni bodovi.

Svako neovlašćeno kopiranje i umnožavanje Kartice i sakupljenih bodova biće sankcionisano u skladu sa zakonskim propisima.

Mobilna aplikacija Super Kartice

U cilju promovisanja mobilne aplikacije Super Kartice, Super Kartica je uvela posebne benefite za njene korisnike.

Super bodovi

„Super bodovi“ je funkcionalnost progresivnog nagrađivanja korisnika u okviru Programa lojalnosti koja korisniku pruža mogućnost ostvarivanja nagradnih bodova (super bodova) u toku trajanja jedne kampanje. Super bodovi kao funkcionalnost će biti dostupni svim aktivnim članovima koji imaju mobilnu aplikaciju. Za učešće u jednoj kampanji progresivnog nagrađivanja, neophodno je skeniranje Kartice na kasi prilikom svake kupovine, a pre plaćanja. Vrednost svake kupovine će automatski biti sabirana, a korisnik se akumuliranjem potrošnje i skeniranjem Kartice približava postavljenim ciljevima. Jedna kampanja traje jedan kalendarski mesec. U okviru jedne kampanje postoji jedan ciklus sa najviše 6 ciljeva/pragova potrošnje čijim ispunjenjem/dostizanjem korisnik ostvaruje pravo na super bodove. Za svaki cilj koji korisnik dostigne u toku trajanja jedne kampanje, dobiće super bodove koje može iskoristiti do poslednjeg dana u narednom mesecu. Super bodovi se dobijaju nakon svakog dostignutog praga potrošnje (unapred definisanog) i odmah su raspoloživi za korišćenje do poslednjeg dana u narednom mesecu. Neiskorišćeni sakupljeni super bodovi u toku jedne kalendarske godine mogu se preneti u narednu kalendarsku godinu, ukoliko kampanja traje u toku dve kalendarske godine.

Super Kartica će detaljno obavestiti svoje korisnike o svakoj kampanji i načinu funkcionisanja. Korisnici će u “live” preko mobilne aplikacije moći da prate kako kampanja teče i u kom su koraku kampanje i koliko su blizu cilja.

U progresivnom nagrađivanju „Super bodovi“ učestvuju svi proizvodi koji se mogu kupiti u Mercator S prodavnicama (IDEA, Roda i Mercator). Iznos super bodova se definiše u dogovoru sa partnerima, a iznosi mogu biti različiti iz kampanje u kampanju i u zavisnosti od dogovora sa različitim partnerima, o čemu ćete biti blagovremeno obaveštavani.

Prilikom delimičnog ili potpunog iskorišćenja ukupnih bodova, prioritet u iskorišćenju imaju super bodovi u odnosu na redovne bodove. Tek nakon potpunog iskorišćenja super bodova, umanjuje se stanje redovnih bodova. Ukoliko se bodovi koriste krajem godine i super bodovi se prenose u sledeću kalendarsku godinu, prioritet u iskorišćenju imaju redovni bodovi.

Radi zaštite poslovanja Super Kartice i sprečavanja eventualnih zloupotreba, Super Kartica može prema sopstvenoj proceni i bez prethodne najave isključiti iz programa/funkcionalnosti progresivnog nagrađivanja bilo kog korisnika.

Izazovi

“Izazovi” su posebna sekcija u okviru mobilne aplikacije Super Kartice koja se odnosi na izazove ili zadatke koji imaju određene uslove za njihovo uspešno ispunjenje, tj. zahtevaju određenu akciju od strane korisnika. Za svaki izazov ili zadatak na mobilnoj aplikaciji predviđena je nagrada nakon uspešnog ispunjenja svih uslova izazova/zadatka od strane korisnika. Nagrada je najčešće u formi bodova. Da bi izazov postao aktivan i da bi korisnik učestvovao u njemu, potrebno je da ga korisnik aktivira na dugme “pokreni”. Nakon ispunjenja uslova izazova/zadatka, nagrada će automatski biti dodeljena korisniku (bodovi iz nagrade će biti dodati u stanje bodova), a sam izazov će biti označen kao uspešno ispunjen/postignut.

© 2017 - 2024
FacebookYoutubeInstagramLinkedin