O nama

Datum izdavanja Obaveštenja o privatnosti.

10. avgust 2019. godine
 

Svrha obaveštavanja.

Briga o ličnim podacima i transparentnost u radu su vrednosti na kojima zasnivamo naše poslovanje. Ovo Obaveštenje o privatnosti (Obaveštenje) se izdaje u cilju usklađivanja sa novim Zakonom o zaštiti podatka o ličnosti (ZZPL).

Obrađujemo Vaše lične podatke kako bismo Vam omogućili korišćenje svih prednosti programa lojalnosti Super Kartice (Program). Svrha ovog Obaveštenja je da Vas upozna sa načinom na koji Super Kartica koristi Vaše lične podatke. Ono daje informacije o tome kako prikupljamo, koristimo, skladištimo i na drugi način obrađujemo lične podatke koji su nam potrebni, kako bi se ostvarila svrha Vašeg članstva i ciljevi Programa. Program uključuje i dečiji klub “Super Klubić” (Super Klubić).

Super Kartica podržava prava koja ZZPL omogućava. Mi smo sigurni da je to veliki korak u obezbeđivanju Vašeg prava da u potpunosti kontrolišete svoje lične podatke kao korisnik Programa.

Podatak o ličnosti je svaki podatak koji se odnosi na fizičko lice čiji je identitet određen ili odrediv. Lični podatak je svaki podatak o Vama, na osnovu koga možemo da Vas identifikujemo (npr. ime, prezime, ali i radni status ili e-mail adresa).

Obrada je svaka radnja ili skup radnji koje se vrše sa podacima o ličnosti ili njihovim skupovima (npr. prikupljanje, skladištenje, upotreba, umnožavanje, objavljivanje, brisanje ili uništavanje).
 

Izmene i amandmani.

Ovo je poslednja verzija Obaveštenja (10. avgust 2019. godine). Ukoliko se ovo Obaveštenje menja ili dopunjuje, unećemo datum poslednje verzije dokumenta. O svakoj promeni Obaveštenja ćemo Vas blagovremeno obavestiti.
 

O nama.

U ovom Obaveštenju, “Super Kartica“, ‘’mi’’ i ‘’naši’ upućuje na Super Kartica d.o.o. Beograd, ul. Partizanske avijacije bb, 11077 Novi Beograd, Srbija. Super Kartica utvrđuje svrhu i način na koji prikuplja, upotrebljava i na drugi način obrađuje lične podatke.

Super Kartica je zajedno sa partnerima Programa zajednički rukovalac u obradi Vaših ličnih podataka. Super Kartica je koordinator Programa i u stalnoj je komunikaciji sa partnerima povodom obrade ličnih podataka.

Pitanja, pritužbe, zahteve za ostvarivanje Vaših prava i dodatne informacije oko Obaveštenja o privatnosti i zaštite podataka o ličnosti kod Super Kartice možete dobiti na sledeći način: slanjem na e-mail adresu info@superkartica.rs, pozivom na broj telefona 0800 301 300 ili poštom na našu adresu.
 

Vrste podataka o ličnosti.

U cilju ostvarivanja svrhe Programa, obrađujemo sledeće vrste podataka o ličnosti:

Članstvo u Programu

 • Podaci o ličnoj identifikaciji i kontakt informacije, kao što su ime i prezime, pol, datum rođenja, broj telefona, adresa i e-mail adresa;

Kvalitetnija usluga

 • Podaci o članovima vašeg domaćinstva, kao što su broj lica u domaćinstvu i godina njihovog rođenja;
 • Podaci o Vašem ličnom statusu, kao što su vaš bračni, porodični, imovinski i radni status;
 • Podaci o Vašim potrošačkim interesima, kao što su sport, moda, prehrana, zdravlje i Vašim potrošačkim navikama, kao što je korišćenje interneta za kupovinu;
 • Podaci o Vašim kupovnim transakcijama kod partnera Programa, kao što su tip transakcije, datum i vreme transakcije, šifra računa, potrošeni iznos i način plaćanja;
 • Podaci o Vašoj deci, kao što su datum rođenja i pol (članstvo u Super Klubiću);
 • Podaci o Vašem članstvu u Programu i korišćenju pogodnosti Programa, kao što su datum učlanjenja u Program, podaci o članstvu u Super Kartica klubovima (npr. Super Klubić), podaci o ostvarenim pogodnostima Programa;
 • Podaci vezani za elektronske kanale komunikacije (SMS, Viber, e-mail i drugo), kao što su sadržaj poruke, status isporuke, vreme slanja i vreme isporuke; Ostali podaci o Vašem korišćenju Programa: podaci o komunikaciji sa korisničkim servisom Super Kartice putem telefona, e-maila i pisanim putem (datum, vreme, kanal komunikacije, vrsta upita, sadržaj razgovora) i ostalim zahtevima ili upitima upućenim Super Kartici kao što su podaci dobijeni na osnovu uvida u aktivnosti na Vašem računu (uvid u stanje bodova, promena podataka po Vašem računu).

U svrhu poboljšanja usluge i/ili za potrebe ispunjenja svrhe Programa svi pozivi na info telefon 0800 301 300 i razgovori sa korisničkim servisom Super Kartice se snimaju.
 

Svrha obrade i pravni osnov za obradu.

Obrađujemo Vaše lične podatke na osnovu:

 • Ugovora

  Prihvatanjem pravila Programa stupate u ugovorni odnos sa nama. Obrađujemo Vaše lične podatke da bismo zaključili i ispunili taj ugovor. Ukoliko niste zadovoljni našom obradom Vaših ličnih podataka, u svakom trenutku možete da istupite iz Programa u skladu sa Pravilima Programa Super Kartice koje možete pročitati na našem web sajtu i mobilnoj aplikaciji.

 • Pristanka

  Obrađujemo Vaše lične podatke na osnovu pristanka koji ste nam dali da biste bili:
  1. Povremeno informisani o proizvodima i specijalnim ponudama naših partnera;
  2. Povremeno informisani o novostima iz naše ponude;
  3. Kontaktirani za učestvovanje u našim i istraživačkim projektima naših partnera;
  4. Kontaktirani od strane Sberbank Srbija a.d. za dobijanje Platne Super Kartice – Mastercard®.

  Ukoliko ste nam dali pristanak za obradu, možete ga opozvati u bilo kom trenutku. U slučaju da opozovete pristanak, prestajemo sa daljom obradom Vaših ličnih podataka i brišemo te lične podatke u najdužem roku od 90 dana od dana kada ste poslali opoziv pristanka. Opoziv pristanka je besplatan i možete da ga prosledite na sledeći način: slanjem na sledeću e-mail adresu info@superkartica.rs, pozivom na broj telefona 0800 301 300, pristupom na Vaš onlajn nalog ili poštom na našu adresu.

 • Legitimnog interesa

  U određenim situacijama naš legitimni interes da Program funkcioniše na najbolji mogući način zahteva od nas da obrađujemo Vaše lične podatke (npr. u cilju identifikovanja Vaših interesa, kako bismo Vam slali informacije o novostima i pogodnostima Programa koje su prilagođene Vama ili Vašoj porodici).

 • Naših pravnih obaveza

  Možemo da obrađujemo Vaše lične podatke ukoliko to od nas zakon zahteva.

 • Zaštite vaših životno važnih interesa

  Takođe, možemo da obrađujemo Vaše lične podatke ukoliko je obrada neophodna u cilju zaštite Vaših životnih interesa.

  Ukoliko obrađujemo Vaše lične podatke na osnovu naših pravnih obaveza ili u cilju zaštite Vaših životnih interesa, obavestićemo Vas o tome.

  Koristimo samo one lične podatke koji su neophodni za tačno određenu svrhu i uvek se trudimo da ograničimo obradu ličnih podataka u odnosu na ono što je neophodno za tu svrhu. Svrha obrade Vaših ličnih podataka je stupanje u Program i korišćenje svih njegovih pogodnosti.
 

Legitimni interes rukovaoca.

Kako bismo ostvarili našu poslovnu svrhu, obrađujemo Vaše lične podatke na osnovu legitimnog interesa. Naravno, to radimo samo ukoliko Vaš interes ili Vaša osnovna prava i slobode ne pretežu nad našim legitimnim interesom. Legitimni interes koristimo kako bismo:

 • Kreirali proizvode i specijalne usluge nas i naših partnera koje su namenjene Vama i na taj način zadovoljili Vaše potrebe;
 • Održavali Vaš korisnički nalog, odgovorili na Vaše zahteve i moguće pritužbe;
 • Bolje razumeli Vas kao potrošače kroz Vaše potrošačke navike, Vaše interese i Vaše sklonosti;
 • Zaštitili naše poslovanje i pružili podršku našim članovima, partnerima i kolegama;
 • Identifikovali i sprečili prevaru i druge nezakonite radnje;
 • Testirali i razvijali nove proizvode i usluge i kako bismo poboljšali postojeće.

U svakom trenutku možete da izjavite prigovor na ovakvu obradu Vaših ličnih podataka na sledeći način: slanjem na e-mail adresu info@superkartica.rs, pozivom na broj telefona 0800 301 300 ili poštom na našu adresu. Za više informacija o Vašim pravima, upućujemo Vas na sekciju ’Vaša prava’ u nastavku.

Ukoliko izjavite prigovor na naš legitimni interes da kreiramo naše i proizvode i usluge naših partnera koje su namenjene Vama, automatski prestajemo da Vas informišemo o proizvodima i specijalnoj ponudi naših partnera.
 

Primaoci podataka o ličnosti.

Vaši lični podaci se dele interno u okviru Super Kartice, u cilju ostvarivanja svrhe Programa sa Vama. Takođe, prihvatanjem pravila Programa saglašavate se sa tim da naši partneri koriste neke od Vaših ličnih podataka, kako biste maksimalno iskoristili pogodnosti našeg Programa.

Takođe, možemo da delimo Vaše lične podatke sa sledećim primaocima:

 • Podizvođačima, eksternim konsultantima, advokatima, knjigovođama, komercijalnim bankama, kurirskim službama, istraživačkim i marketinškim agencijama ili štamparijama;
 • Pružaocima usluga u oblasti informacionih tehnologija, kao što su klaud provajderi, hosting kompanije, korisnička podrška, čet servisi ili softverske kompanije;
 • Novoosnovanom entitetu ili entitetu sticaocu vlasništva nad Super Karticom, ukoliko je Super Kartica uključena u spajanje, pripajanje, kupovinu, prodaju udela ili drugu statusnu promenu;
 • Bilo kojem drugom primaocu, ukoliko smo u obavezi prema zakonu ili na osnovu sudske odluke;
 • Bilo kojem drugom primaocu kada je razumno neophodno, npr. u slučaju opasnosti po život.
Svi primaoci su obavezni da preduzmu odgovarajuće tehničke, organizacione i kadrovske mere kako bi zaštitili Vaše lične podatke. Super Kartica ima sa svim primaocima potpisane ugovore o obradi podataka o ličnosti.
 

Prenos podataka o ličnosti u druge države.

Lični podaci koje obrađujemo o Vama prenose se u države za koje se smatra da imaju primereni nivo zaštite ličnih podataka - članice Konvencije Saveta Evrope o zaštiti lica u odnosu na automatsku obradu ličnih podataka, odnosno u države za koje je od strane Evropske unije utvrđeno da obezbeđuju primereni nivo zaštite. Npr. šaljemo Vaše lične podatke u Hrvatsku radi skladištenja.
 

Rok čuvanja.

Super Kartica čuva Vaše podatke o ličnosti dok traje Vaše članstvo u Programu. Nakon prestanka članstva u Programu prestaje svrha naše obrade tih podataka i brišemo ih najkasnije u roku od 90 dana od dana prestanka vašeg članstva.

Ako ste nam kao član Programa uputili reklamaciju, Vaše kontakt podatke kao i Vašu reklamaciju čuvamo dve godine od dana od prijema reklamacije, kako bismo ispunili zakonsku obavezu zaštite Vas kao potrošača. Vašu reklamaciju i predmetne kontakt podatke brišemo najkasnije u roku od 90 dana od dana kada je prestala naša obaveza za čuvanje podataka po tom osnovu.
 

Bezbednost ličnih podataka.

Super Kartica kontinuirano preduzima odgovarajuće bezbednosne mere u cilju zaštite Vaših ličnih podataka u skladu sa ZZPL.

Sprovodimo odgovarajuće fizičke, proceduralne, tehničke, organizacione i kadrovske mere kako bismo dostigli odgovarajući nivo zaštite Vaših ličnih podataka koje obrađujemo. Super Kartica zajedno sa partnerima primenjuje najbolje industrijske standarde u zaštiti podataka. Zaštita se odnosi na gubitak, korišćenje protivno svrsi, neovlašćeni pristup i uvid, menjanje i uništenje tih ličnih podataka. Ipak nijedna mera bezbednosti ne može da garantuje da će lični podaci biti 100% zaštićeni, ali Super Kartica u svakom momentu svojim kontrolisanim procesima i uz visoku odgovornost stalno unapređuje sve mere bezbednosti u cilju zaštite Vaših ličnih podataka.
 

Vaša prava.

Možete da koristite određena prava prema Super Kartici i partnerima u odnosu na lične podatke koje obrađujemo o Vama povodom Programa. U svakom trenutku možete da podnesete zahtev za ostvarivanje tih prava.

Imate sledeća prava:

 • Informisanje: pravo da budete informisani o tome na koji način obrađujemo Vaše lične podatke (ovo pravo je ispunjeno davanjem na uvid ovog Obaveštenja o privatnosti);
 • Pristup: pravo da zahtevate od nas pristup svim Vašim ličnim podacima koje obrađujemo. Ukoliko zahtev dostavite elektronskim putem, informacije se dostavljaju u uobičajeno korišćenom elektronskom obliku, osim ako zahtevate drugačije dostavljanje;
 • Ispravka/dopuna: pravo da tražite da se netačni ili nepotpuni lični podaci o Vama isprave bez odlaganja. Molimo Vas da nas obavestite ukoliko promenite te lične podatke ili ukoliko saznate da su bilo koji lični podaci koje držimo netačni ili nepotpuni;
  Zadržavamo pravo da u saradnji sa JP Poštom Srbije korigujemo Vaše nepotpune ili netačne adresne podatke, kako bismo osigurali komunikaciju i dalju saradnju;
 • Brisanje: pravo da zahtevate da se obrišu Vaši lični podaci bez odlaganja (uz poštovanje ograničenja koja su postavljena zakonom);
 • Ograničenje: pravo da tražite ograničenje obrade Vaših ličnih podataka u određenim situacijama;
 • Prenosivost: pravo da zahtevate prenos Vaših ličnih podataka: Pravo da zahtevate od nas da ove podatke prenesemo drugoj kompaniji, ako je obrada je zasnovana na pristanku ili na osnovu ugovora i obrada se vrši automatizovanim putem;
 • Automatizovano donošenje odluka: pravo da se na Vas ne primenjuje odluka doneta isključivo na osnovu automatizovane obrade, koja može da uključi profilisanje, ako se tom odlukom proizvode pravne posledice ili ta odluka značajno utiče na Vaš položaj;
 • Prigovor: pravo da izjavite prigovor na specifične obrade ličnih podataka. Ovo uključuje direktno oglašavanje, obradu u svrhe naučnog ili istorijskog istraživanja ili u statističke svrhe.

Vaša prava možete da ostvarite na sledeći način: slanjem na sledeću e-mail adresu info@superkartica.rs, pozivom na broj telefona 0800 301 300 ili poštom na našu adresu.

Na Vaš zahtev odgovorićemo u najkraćem mogućem roku, a najkasnije u roku od 30 dana od dana prijema zahteva. U slučaju složenosti ili velikog broja zahteva, moguće je da će nam biti potreban dodatan rok za odgovor na zahtev. Taj rok ne može biti duži od 90 dana i o tome ćemo Vas posebno obavestiti.

Ukoliko je Vaš zahtev očigledno neosnovan ili se učestalo ponavlja, možemo da ga odbijemo ili da naplatimo troškove za njegovo ostvarivanje. Smatra se da je učestalo ponavljanje kada nam se obratite sa zahtevom za ostvarenje nekog od prava više od jednog puta u jednoj godini. Ukoliko nam se obratite dva ili više puta u toku jedne godine za isto pravo, odgovorićemo na Vaš zahtev samo ukoliko imate opravdan razlog.

Ukoliko smatrate da Vam je neko od prethodno navedenih prava uskraćeno ili smatrate da na neki način obrađujemo Vaše lične podatke protivno zakonu, u svakom trenutku možete da podnesete pritužbu Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti.


Vaša Super Kartica
 

Ukoliko su Vam potrebne dodatne informacije:

Pitanja Email Besplatni info telefon 0800 301 300

Prijavite se na svoj korisnički nalog ili se učlanite u program

Imam karticu Želim karticu