O nama

Zaštita podataka

Prihvatanjem pravila dajem saglasnost da Super Kartica d.o.o. Beograd, njen osnivač i partneri programa nagrađivanja Super Kartice, kod kojih se mogu prikupljati bodovi i iskoristiti bonovi za kupovinu, prikupljaju, obrađuju, međusobno prosleđuju i razmenjuju sledeće podatke (u daljem tekstu: obrada podataka): moje lične podatke navedene u pristupnici i podatke o mojim transakcijama uz identifikaciju karticom na osnovu kojih se ostvaruju pogodnosti Super Kartice na svim prodajnim mestima na kojima je omogućeno korišćenje Super Kartice.

Navedenu saglasnost za obradu podataka dajem u svrhu omogućavanja pogodnosti koje mi pruža program, kao i u svrhu obaveštavanja o marketinškim uslugama i proizvodima osnivača i partnera programa Super Kartice za sve vreme trajanja mog članstva u programu.

Potpuni i ažurirani popis osnivača i partnera programa na koje se, uz Super Karticu kao vlasnika baze ličnih podataka, odnosi ova saglasnost, dostupan je na internet stranici www.superkartica.rs, i potvrđujem da sam sa tim upoznat/a.

Upoznat/a sam sa pravom da u svakom trenutku mogu u celosti povući ovu izjavu o saglasnosti. Povlačenjem izjave o saglasnosti, u celosti prestaje obrada mojih podataka, kao i moje članstvo u programu Super Kartice i mogućnost koriščenja pogodnosti. Upoznat/a sam i sa pravom da u svakom trenutku mogu povući ovu izjavu o saglasnosti za obradu podataka i delimično, tj. u svrhe promovisanja proizvoda i usluga, u kom slučaju se moji podaci više neće koristiti u te svrhe, ali to neće uticati na moje članstvo u programu Super Kartice. Povlačenje ove izjave o saglasnosti u celosti ili delimično moguće je putem pristupnice, pozivom na besplatni call centar na broj 0800 301 300 ili putem e-mail adrese info@superkartica.rs. Svojim potpisom potvrđujem da sam preuzeo/la pravila programa Super Kartice i da ih u celosti prihvatam. Takođe sam upoznat/a da će moji podaci biti iznošeni u MultiPlusCard, Trg Dražena Petrovića 3, Zagreb, Hrvatska, gde će biti obrađivani i skladišteni u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti, a isključivo u svrhu omogućavanja ostvarivanja pogodnosti koje mi priža program Super Kartice.

Svrha prikupljanja podataka: Ostvarivanje pogodnosti prilikom korišćenja usluga partnera programa koje korisnicima nudi Super Kartica.

Korisnik ima pravo da: od rukovaoca zahteva da mu stavi na uvid podatke koji se na njega odnose, što obuhvata pravo na pregled, čitanje i slušanje podataka, kao i pravljenje zabeležaka; od rukovaoca zahteva kopiju podataka koji se na njega odnosi, uz snošenje troškova izrade i predaje kopije podataka; od rukovaoca zahteva ispravku, dopunu, ažuriranje, brisanje podataka, kao i prekid i privremenu obustavu obrade.

Rukovalac je dužan da: zajedno sa obaveštenjem o tome da će podnosiocu zahteva staviti na uvid podatak, odnosno izdati mu kopiju podatka, saopštiti i vreme, mesto i način na koji će mu podatak biti stavljen na uvid, iznos troškova izrade kopije podataka; obaveštenje o podnetom zahtevu izda bez odlaganja, a najkasnije u roku od 15 dana od dana podnošenja. Obaveštenje se daje u pisanom obliku, a izuzetno se može dati i usmeno ako na to pristane podnosilac.

Podnosilac zahteva za ostvarivanje prava u vezi sa obradom može izjaviti žalbu Povereniku u roku od 15 dana od dana dostavljanja odluke kojom je zahtev odbijen ili odbačen.

Super Kartica d.o.o. se obavezuje da će sve Vaše lične podatke čuvati i da ih neće ustupiti ni jednoj drugoj kompaniji koja nije partner programa u njihove marketinške svrhe, u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti (Sl. Glasnik RS br 97/2008).

Ukoliko su Vam potrebne dodatne informacije:

Pitanja Email Besplatni info telefon 0800 301 300

Prijavite se na svoj korisnički nalog ili se učlanite u program

Imam karticu Želim karticu