Vi ste ovde: Naslovna O nama Pravila programa i zaštita podataka

Pravila programa i zaštita podataka

Pravila programa
Zaštita podataka

Pravila programa Super Kartice

 1. Super Kartica d.o.o. je pokretač programa lojalnosti Super Kartica (u daljem tekstu: Super Kartica) i izdavač lične Super Kartice (u daljem tekstu: Kartica) za sve registrovane korisnike, koja ostaje u njenom vlasništvu. Super Kartica d.o.o. zadržava pravo da u bilo kom trenutku i bez prethodne najave povuče Karticu iz opticaja i da promeni ili u potpunosti ukine elemente programa Super Kartice. Korisnik Super Kartice može postati svaka punoletna osoba sa prebivalištem u Republici Srbiji koja Super Kartici d.o.o. putem registracije stavi na raspolaganje obavezne podatke navedene u pristupnici za Super Kartica program (u daljem tekstu: Pristupnica).
 2. Podaci korisnika navedeni u Pristupnici koriste se isključivo u svrhu slanja bonova za kupovinu na adresu navedenu u Pristupnici i za informisanje korisnika o različitim akcijama Super Kartice i njenih partnera i to samo onim korisnicima koji nisu naveli da ne žele da primaju te informacije. Lični podaci o korisnicima Kartice se ne razmenjuju sa drugim korisnicima, u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti.
 3. Osnovna Super Kartica nije prenosiva i može je koristiti isključivo registrovani korisnik, a čiji je potpis na poleđini Kartice. Kartica se ne može koristiti kao sredstvo plaćanja.
 4. Nakon registracije odnosno popunjavanja Pristupnice i potpisivanja saglasnosti za obradu i prenos podataka na bilo kom prodajnom mestu partnera, korisnik dobija privremenu karticu. Privremena kartica može biti korišćena do dostave lične Super Kartice koja će nakon izrade biti poslata korisniku na kućnu adresu koju je naveo u pristupnici.
 5. Način registracije korisnika, prikupljanja bodova, vrednost bodova, ograničenja, kao i načini iskorišćavanja, detaljnije su opisani na internet adresi www.superkartica.rs i na prodajnim mestima partnera Super Kartice.
 6. Svaki korisnik Kartice može uz svoju osnovnu Karticu vezati i dodatne kartice. Sakupljeni bodovi na svakoj kartici sabiraju se na jedan zajednički račun. Na kraju obračunskog perioda knjižica koja glasi na ime se dostavlja na adresu korisnika glavne Kartice.
 7. Pravo na bodove korisnik ostvaruje kupovinom kod svih partnera u skladu sa obaveštenjima koja će pravovremeno biti dostupna korisniku. Da bi prilikom kupovine ostvario pravo na bodove za kupovinu korisnik Super Kartice obavezan je da pokaže Karticu osoblju partnera kod kojih se obavlja transakcija.
 8. Obračunski periodi traju 3 meseca, a počinju 01. maja, 01. avgusta, 01. novembra i 01. februara svake godine. Svi koji u tom periodu pređu definisani prag bar kod jednog od partnera, bodove dobijaju u knjižici sa bonovima za kupovinu koja se dostavlja na kućnu adresu nakon završetka obračunskog perioda. Po isteku obračunskog perioda svi bodovi sakupljeni u tom obračunskom periodu se poništavaju.
 9. Bonovi za kupovinu se ne mogu zameniti za gotovinu. Bonovi za kupovinu se mogu iskoristiti isključivo do isteka roka važnosti koji je naveden na samom bonu za kupovinu i važe samo za jednu kupovinu. Vrednost kupovine ne može biti manja od iznosa popusta navedenog na bonu za kupovinu. Korisnik kartice obavezan je da bon za kupovinu svojeručno potpiše.
 10. Korisnici koji nisu koristili svoju Karticu duže od 6 meseci mogu biti isključeni iz programa. Takvi korisnici se mogu naknadno ponovo uključiti u program Super Kartice bez ikakvih ograničenja ponovnom registracijom.
 11. Pravo na bonove za kupovinu korisnik može ostvariti provlačenjem Super Kartice prilikom kupovine u IDEA ili Roda ili Mercator prodavnicama ili Intersportu ili Modiani ili Aveniji Mode ili Beautique parfimerijama ili na NIS Petrol benzinskim stanicama ili na Gazprom benzinskim stanicama ili korišćenjem proizvoda Sberbanke u skladu sa aktuelnom ponudom ili ugovaranjem novih polisa ili obnovom osiguranja u DDOR Novi Sad. Način nagrađivanja korisnika putem bodova će pravovremeno biti objavljen na web adresi www.superkartica.rs, putem knjižice kao i na prodajnim mestima Partnera.
 12. Ostvareni bonovi za kupovinu mogu se iskoristiti u IDEA ili Roda ili Mercator prodavnicama ili Intersportu ili Modiani ili na Gazprom benzinskim stanicama ili na NIS Petrol benzinskim stanicama ili na prodajnim mestima DDOR Novi Sad.
 13. Knjižica sa pogodnostima se istovremeno šalje svim korisnicima koji su na istu ostvarili pravo. Ukoliko neko od korisnika nije dobio svoju knjižicu pogodnosti, ostvareni bonovi za kupovinu neće biti poništeni, već će, na zahtev korisnika, biti ponovo naknadno izrađeni i poslati.
 14. Korisnik ima pravo da u svako doba pisanim putem izmeni podatke koje je prethodno dostavio Super Kartici. Korisnik takođe ima pravo da pisanim putem ili pozivom na besplatni Call centar 0800 301 300 otkaže korišćenje kartice, uz povrat kartice izdavaču. Važenje kartice prestaje od trenutka kada izdavač primi obaveštenje o otkazu i vraćenu karticu.
 15. Super Kartica d.o.o. zadržava pravo da u svakom trenutku proveri identitet donosioca Super Kartice.
 16. Super Kartica d.o.o. može prema sopstvenoj proceni i bez prethodne najave isključiti iz programa Super Kartice bilo kog korisnika. Super Kartica d.o.o. je dužna da Korisnika obavesti o isključenju ali nije obavezna da obrazloži svoju odluku korisniku.
 17. O svakoj izmeni ovih pravila programa, kao i promeni osnivača i partnera programa, Super Kartica će korisnika obavestiti na odgovarajući način. Aktuelna pravila su dostupna na internet stranici www.superkartica.rs.
 18. U slučaju gubitka ili krađe kartice, korisnik je obavezan da nestanak kartice prijavi na besplatan Call centar 0800 301 300, nakon čega će biti obavešten o podizanju nove kartice. Super Kartica će na adresu korisnika poslati novu karticu, na koju će biti prebačeni do tada ostvareni bodovi.
 19. Svako neovlašćeno kopiranje i umnožavanje Super Kartice i bonova za kupovinu, biće sankcionisano u skladu sa zakonskim propisima. Potpisom pristupnice korisnik prihvata ova pravila bezuslovno.

Zaštita podataka

Prihvatanjem pravila dajem saglasnost da Super Kartica d.o.o. Beograd, njen osnivač i partneri programa nagrađivanja Super Kartice, kod kojih se mogu prikupljati bodovi i iskoristiti bonovi za kupovinu, prikupljaju, obrađuju, međusobno prosleđuju i razmenjuju sledeće podatke (u daljem tekstu: obrada podataka): moje lične podatke navedene u pristupnici i podatke o mojim transakcijama uz identifikaciju karticom na osnovu kojih se ostvaruju pogodnosti Super Kartice na svim prodajnim mestima na kojima je omogućeno korišćenje Super Kartice.

Navedenu saglasnost za obradu podataka dajem u svrhu omogućavanja pogodnosti koje mi pruža program, kao i u svrhu obaveštavanja o marketinškim uslugama i proizvodima osnivača i partnera programa Super Kartice za sve vreme trajanja mog članstva u programu.

Potpuni i ažurirani popis osnivača i partnera programa na koje se, uz Super Karticu kao vlasnika baze ličnih podataka, odnosi ova saglasnost, dostupan je na internet stranici www.superkartica.rs, i potvrđujem da sam sa tim upoznat/a.

Upoznat/a sam sa pravom da u svakom trenutku mogu u celosti povući ovu izjavu o saglasnosti. Povlačenjem izjave o saglasnosti, u celosti prestaje obrada mojih podataka, kao i moje članstvo u programu Super Kartice i mogućnost koriščenja pogodnosti. Upoznat/a sam i sa pravom da u svakom trenutku mogu povući ovu izjavu o saglasnosti za obradu podataka i delimično, tj. u svrhe promovisanja proizvoda i usluga, u kom slučaju se moji podaci više neće koristiti u te svrhe, ali to neće uticati na moje članstvo u programu Super Kartice. Povlačenje ove izjave o saglasnosti u celosti ili delimično moguće je putem pristupnice, pozivom na besplatni call centar na broj 0800 301 300 ili putem e-mail adrese info@superkartica.rs. Svojim potpisom potvrđujem da sam preuzeo/la pravila programa Super Kartice i da ih u celosti prihvatam. Takođe sam upoznat/a da će moji podaci biti iznošeni u MultiPlusCard, Trg Dražena Petrovića 3, Zagreb, Hrvatska, gde će biti obrađivani i skladišteni u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti, a isključivo u svrhu omogućavanja ostvarivanja pogodnosti koje mi priža program Super Kartice.

Svrha prikupljanja podataka: Ostvarivanje pogodnosti prilikom korišćenja usluga partnera programa koje korisnicima nudi Super Kartica.

Korisnik ima pravo da: od rukovaoca zahteva da mu stavi na uvid podatke koji se na njega odnose, što obuhvata pravo na pregled, čitanje i slušanje podataka, kao i pravljenje zabeležaka; od rukovaoca zahteva kopiju podataka koji se na njega odnosi, uz snošenje troškova izrade i predaje kopije podataka; od rukovaoca zahteva ispravku, dopunu, ažuriranje, brisanje podataka, kao i prekid i privremenu obustavu obrade.

Rukovalac je dužan da: zajedno sa obaveštenjem o tome da će podnosiocu zahteva staviti na uvid podatak, odnosno izdati mu kopiju podatka, saopštiti i vreme, mesto i način na koji će mu podatak biti stavljen na uvid, iznos troškova izrade kopije podataka; obaveštenje o podnetom zahtevu izda bez odlaganja, a najkasnije u roku od 15 dana od dana podnošenja. Obaveštenje se daje u pisanom obliku, a izuzetno se može dati i usmeno ako na to pristane podnosilac.

Podnosilac zahteva za ostvarivanje prava u vezi sa obradom može izjaviti žalbu Povereniku u roku od 15 dana od dana dostavljanja odluke kojom je zahtev odbijen ili odbačen.

Super Kartica d.o.o. se obavezuje da će sve Vaše lične podatke čuvati i da ih neće ustupiti ni jednoj drugoj kompaniji koja nije partner programa u njihove marketinške svrhe, u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti (Sl. Glasnik RS br 97/2008).