Vi ste ovde: Naslovna O nama Pravila programa i zaštita podataka

Pravila programa i zaštita podataka

Pravila programa
Zaštita podataka

Pravila programa Super Kartice

 1. Super Kartica d.o.o. je pokretač programa lojalnosti Super Kartica (u daljem tekstu: Super Kartica) i izdavač lične Super Kartice (u daljem tekstu: Kartica) za sve registrovane korisnike, koja ostaje u njenom vlasništvu. Super Kartica d.o.o. zadržava pravo da u bilo kom trenutku i bez prethodne najave povuče Karticu iz opticaja i da promeni ili u potpunosti ukine elemente programa Super Kartice. Korisnik Super Kartice može postati svaka punoletna osoba sa prebivalištem u Republici Srbiji koja Super Kartici d.o.o. putem registracije stavi na raspolaganje obavezne podatke navedene u pristupnici za Super Kartica program (u daljem tekstu: Pristupnica).
 2. Podaci korisnika navedeni u Pristupnici koriste se isključivo u svrhu slanja bonova za kupovinu na adresu navedenu u Pristupnici i za informisanje korisnika o različitim akcijama Super Kartice i njenih partnera i to samo onim korisnicima koji nisu naveli da ne žele da primaju te informacije. Lični podaci o korisnicima Kartice se ne razmenjuju sa drugim korisnicima, u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti.
 3. Osnovna Super Kartica nije prenosiva i može je koristiti isključivo registrovani korisnik, a čiji je potpis na poleđini Kartice. Kartica se ne može koristiti kao sredstvo plaćanja.
 4. Nakon registacije odnosno popunjavanja Pristupnice i potpisivanja saglasnosti za obradu i prenos podataka na bilo kom prodajnom mestu partnera, korisnik dobija privremenu karticu. Privremena kartica važi do dostave lične Kartice korisniku ili do opoziva iste. Lična Kartica biće dostavljena korisniku potom na adresu koju je naveo u pristupnici.
 5. Način registracije korisnika, prikupljanja bodova, vrednost bodova, ograničenja, kao i načini iskorišćavanja, detaljnije su opisani na internet adresi www.superkartica.rs i na prodajnim mestima partnera Super Kartice.
 6. Svaki korisnik Kartice može uz svoju osnovnu Karticu vezati i dodatne kartice. Sakupljeni bodovi na svakoj kartici sabiraju se na jedan zajednički račun. Na kraju obračunskog perioda knjižica koja glasi na ime se dostavlja na kućnu adresu korisnika osnovne Kartice.
 7. Pravo na bodove korisnik ostvaruje kupovinom kod svih partnera u skladu sa obaveštenjima koja će pravovremeno biti dostupna korisniku. Da bi prilikom kupovine ostvario pravo na bodove za kupovinu korisnik Super Kartice obavezan je da pokaže Karticu osoblju partnera kod kojih se obavlja transakcija.
 8. Obračunski periodi traju 3 meseca, a počinju 01. maja, 01. avgusta, 01. novembra i 01. februara svake godine. Svi koji u tom periodu pređu definisani prag bar kod jednog od partnera, ostvaruju pravo da dopune svoj Telenor pripejd račun ostvarenim iznosom bodova, ili da te bodove dobiju u knjižici sa bonovima za kupovinu koja se dostavlja na kućnu adresu nakon završetka obračunskog perioda. Po isteku obračunskog perioda svi bodovi sakupljeni u tom obračunskom periodu se poništavaju.
 9. Bonovi za kupovinu se ne mogu zameniti za gotovinu. Bonovi za kupovinu se mogu iskoristiti isključivo do isteka roka važnosti koji je naveden na samom bonu za kupovinu i važe samo za jednu kupovinu. Vrednost kupovine ne može biti manja od iznosa popusta navedenog na bonu za kupovinu. Korisnik kartice obavezan je da bon za kupovinu svojeručno potpiše.
 10. Korisnici koji nisu koristili svoju karticu duže od 6 meseci mogu biti isključeni iz programa. Takvi korisnici se mogu naknadno ponovo uključiti u program Super Kartice bez ikakvih ograničenja ponovnom registacijom.
 11. Pravo na bonove za kupovinu korisnik ostvaruje svaki put provlačenjem Super Kartice prilikom kupovine na prodajnim mestima IDEA i NIS Petrola, kupovinom ili korišćenjem proizvoda Sberbanke u skladu sa aktuelnom ponudom, ili potrošnjom sa Telenor pripejd računa. Način nagrađivanja korisnika putem bodova će pravovremeno biti objavljen na web adresi www.superkartica.rs, putem knjižice kao i na prodajnim mestima Partnera.
 12. U potrošnju sa Telenor pripejd računa uračunava se sva potrošnja koju korisnik ostvari izuzev potrošnje za korišćenje usluge slanje dopune na drugi pripejd broj.
 13. Deo ostavrenih bodova može se iskoristiti i za dopunu Telenor pripejd računa koji je korisnik naveo na pristupnici partnera Programa. Za bodove koji nisu iskorišćeni na navedeni način Super Kartica će izdati bonove za kupovinu koji se mogu iskoristiti za ostvarenje popusta prilikom kupovine u bilo kojem IDEA ili NIS prodajnom objektu, o kojima će korisnik biti pravovremeno obavešten.
 14. Ukoliko korisnik izabere da dopuni svoj Telenor pripejd broj sa ostvarenim kreditom kao zamenu za prikupljene bodove, njemu će biti dostupno da taj kredit koristi na sve vrste servisa izuzev usluge slanja dopune ili Premium servisa, kao npr: parking servis, svi pozivi ili sms poruke koje se specijalno tarifiraju itd.
 15. Ukoliko korisnik ne iskoristi ostvareni bonus Telenor prepaid kredit do isteka tekućeg obračunskog perioda isti će biti obrisan.
 16. Knjižica sa pogodnostima se istovremeno šalje svim korisnicima koji su na istu ostvarili pravo. Ukoliko neko od korisnika nije dobio svoju knjižicu pogodnosti, ostvareni bonovi za kupovinu neće biti poništeni, već će, na zahtev korisnika, biti ponovo naknadno izrađeni i poslati.
 17. Korisnik ima pravo da u svako doba pisanim putem izmeni podatke koje je prethodno dostavio Super Kartici. Korisnik takodje ima pravo da pisanim putem ili pozivom na besplatni Call centar 0800 301 300 otkaže korišćenje kartice, uz povrat kartice izdavaču. Važenje kartice prestaje od trenutka kada izdavač primi obaveštenje o otkazu i vraćenu karticu.
 18. Super Kartica d.o.o. zadržava pravo da u svakom trenutku proveri identitet donosioca Super Kartice.
 19. Super Kartica d.o.o. može prema sopstvenoj proceni i bez prethodne najave isključiti iz programa Super Kartice bilo kog korisnika. Super Kartica d.o.o. je dužna da Korisnika obavesti o isključenju ali nije obavezna da obrazloži svoju odluku korisniku.
 20. O svakoj izmeni ovih pravila programa, kao i promeni osnivača i partnera programa, Super Kartica će korisnika obavestiti na odgovarajući način. Aktuelna pravila su dostupna na internet stranici www.superkartica.rs.
 21. U slučaju gubitka ili krađe kartice, korisnik je obavezan da nestanak kartice prijavi na besplatan Call centar 0800 301 300, nakon čega će biti obavešten o podizanju nove kartice. Super Kartica će na adresu korisnika poslati novu karticu, na koju će biti prebačeni do tada ostvareni bodovi.
 22. Svako neovlašćeno kopiranje i umnožavanje Super Kartice i bonova za kupovinu, biće sankcionisano u skladu sa zakonskim propisima. Potpisom pristupnice korisnik prihvata ova pravila bezuslovno.
 23. Ukoliko već imaš Super Karticu potrebno je da povežete svoj pripejd broj sa brojem Vaše Super Kartice.
 24. Bodovi se ostvaruju za svu potrošnju sa Vašeg Telenor pripejd broja izuzev troškova u koje spada usluga prenos kredita sa jednog na drugi prepaid broj kao i premium servisi, među koje spada plaćanje parkinga, pozivi ili sms poruke ka specijalnim brojevima itd.
 25. Nakon 3 meseca i ostvarenog minimalnog broja od 75 bodova, za korišćenje Telenorovih usluga, dobićete SMS obaveštenje koja Vam pruža mogućnost izbora da deo ostvarenih bodova iskoristite kao dopunu Vašeg pripejd računa a preostali deo u vidu bonova za kupovinu u partnerskim objektima u okviru programa Super Kartica. Ukoliko korisnik u roku od 48h ne odgovori potvrdno na SMS poruku on će sve bodove dobiti u vidu bonova za kupovinu u partnerskim objektima u okviru programa Super Kartica.
 26. Dodeljeni bonus kredit će korisniku biti dostupan do isteka tekućeg obračunskog perioda Super kartice. Bonus kredit će korisnicima biti dostupan za potrošnju na sve usluge izuzev slanja dopune i premium servisa, kao što su plaćanje parkinga, pozivi ili sms poruke ka specijalnim brojevima, itd.

Zaštita podataka

Prihvatanjem pravila dajem saglasnost da Super Kartica d.o.o. Beograd, njen osnivač i partneri programa nagrađivanja Super Kartice, kod kojih se mogu prikupljati bodovi i iskoristiti bonovi za kupovinu, prikupljaju, obrađuju, međusobno prosleđuju i razmenjuju sledeće podatke (u daljem tekstu: obrada podataka): moje lične podatke navedene u pristupnici, podatke o mojim transakcijama uz identifikaciju karticom na osnovu kojih se ostvaruju pogodnosti Super Kartice na svim prodajnim mestima na kojima je omogućeno korićenje Super Kartice, i sve ostale podatke koji su neophodni za ostvarivanje pogodnosti koje mi pruža program.

Navedenu saglasnost za obradu podataka dajem u svrhu omogućavanja pogodnosti koje mi pruža program, kao i u svrhe obaveštavanja o marketinškim uslugama i proizvodima osnivača i partnera programa Super Kartice za sve vreme trajanja mog članstva u programu.

Potpuni i ažurirani popis osnivača i partnera programa na koje se, uz Super Karticu kao vlasnika baze ličnih podataka, odnosi ova saglasnost, dostupan je na internet stranici www.superkartica.rs, i potvrđujem da sam sa tim upoznat/a.

Upoznat/a sam sa pravom da u svakom trenutku mogu u celosti povući ovu izjavu o saglasnosti. Povlačenjem izjave o saglasnosti, u celosti prestaje obrada mojih podataka, kao i moje članstvo u programu Super Kartice i mogućnost korišćenja pogodnosti. Upoznat/a sam i sa pravom da u svakom trenutku mogu povući ovu izjavu o saglasnosti za obradu podataka i delimično, tj. u svrhe promovisanja proizvoda i usluga, u kom slučaju se moji podaci više neće koristiti u te svrhe, ali to neće uticati na moje članstvo u programu Super Kartice. Povlačenje ove izjave o saglasnosti u celosti ili delimično moguće je putem pristupnice, pozivom na besplatni Call centar na broj 0800 301 300 ili putem e-mail adrese info@superkartica.rs. Svojim potpisom potvrđujem da sam preuzeo/la pravila programa Super Kartice i da ih u celosti prihvatam. Takođe sam upoznat/a da će moji podaci biti iznošeni u MultiPlusCard, Ivana Lučića 2a, Zagreb, Hrvatska, gde će biti obrađivani i skladišteni u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti, a isključivo u svrhu omogućavanja ostvarivanja pogodnosti koje mi pruža program Super Kartice.

Super Kartica d.o.o. se obavezuje da će sve Vaše lične podatke čuvati i da ih neće ustupiti ni jednoj drugoj kompaniji koja nije partner programa u njihove marketinške svrhe, u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti (Sl. Glasnik RS br 97/2008).