Informacije o sadržini ugovora o zajedničkom rukovanju saglasno članu 43 stav 4 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti

Zašto primenjujemo zajedničko rukovanje?

Super Kartica i njeni Partneri tesno sarađuju u okviru Super Kartica Programa nagrađivanja (Program), a kako bi Vam pružili najbolje moguće pogodnosti, zavisno od ponude svakog pojedinačnog Partnera. To se odnosi i na obradu Vaših podataka o ličnosti.

Strane su zajednički utvrdile odgovornosti za obradu Vaših podataka o ličnosti u svakom segmentu obrade. Stoga su one takozvani zajednički rukovaoci (član 43 Zakona o zaštiti podataka) za zaštitu Vaših podataka o ličnosti u dole navedenim segmentima obrade.

U kojim segmentima obrade postoji zajedničko rukovanje?

Super Kartica upravlja bazom podataka u kojoj su i Vaši podaci o ličnosti. Super Kartica određuje svrhu obrade Vaših podataka o ličnosti jer je donela odluku da uspostavi saradnju sa Partnerima, a kako biste mogli da ostvarite pogodnosti prilikom kupovine proizvoda Partnera i u tu svrhu obrađuje Vaše podatke o ličnosti. Dodatno, Super Kartica evidentira Vaše bodove prilikom kupovine Partnerskih proizvoda, stavlja na raspolaganje Partnerima svoje kanale komunikacije i pruža im savetodavnu pomoć kako bi ostvarili svoje poslovne ciljeve u Programu i na taj način određuje kako će se obrađivati Vaši podaci o ličnosti. Super Kartica obrađuje Vaše podatke o ličnosti u statističke svrhe kako bi mogla Partnerima da dostavi statističke podatke u anonimizovanoj formi.

Partneri određuju parametre za marketinške kampanje, analiziraju Vaše potrošačke navike i navike određenih kategorija Korisnika Programa i na taj način imaju uticaj na obradu podataka o ličnosti u ovim segmentima Programa (način obrade podataka o ličnosti). Obradom statističkih podataka Partneri unapređuje svoju tržišnu poziciju jer koristi statističke podatke u cilju prilagođavanja njihove ponude Korisnicima Programa.

Partneri nemaju pristup Vašim podacima o ličnosti i nijednog trenutka ne mogu da Vas identifikuju, a što značajno umanjuje njihovu odgovornost za obradu Vaših podataka.

O čemu su se Super Kartica i Partneri dogovorili?

Super kartica i Partneri su se međusobno dogovorili koje obaveze svako od njih ispunjava na osnovu Zakona o zaštiti podataka o ličnosti. To se naročito odnosi na ostvarivanje Vaših prava na osnovu Zakona o zaštiti podataka o ličnosti i ispunjavanje obaveza u pogledu pružanja informacija iz člana 23 Zakona zaštiti podataka o ličnosti.

Ovaj ugovor je potreban jer se Programu obrađuju podaci o ličnosti u različitim segmentima obrade i u sistemu kojim upravlja Super Kartica.

Faze Programa Obaveze ispunjava:
Marketinške kampanje Super Kartica
Opšte analize Super Kartica
Analize potrošačkih navika Super Kartica
Obaveštavanje o proizvodima Super Kartica

Šta to znači za Vas kao lice na koje se podaci odnose?

Super Kartica je odgovorna za obradu Vaših podataka o ličnosti u svim fazama Programa jer ista upravlja njima, odnosno ima kontrolu nad Vašim podacima.

Super Kartica će Vam dostaviti sve potrebne informacije iz člana 23 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti besplatno i u konciznoj, transparentnoj, razumljivoj i lako dostupnoj formi, koristeći jasne i jednostavne formulacije. Lice za zaštitu podataka Super Kartice je kontakt lice povodom obrade podataka o ličnosti zajedničkih rukovalaca i bilo koje zahteve ili pitanja povodom obrade Vaših podataka o ličnosti možete poslati na sledeću e-mail adresu: nina.mihajlovic@superkartica.rs.

Napomena: Bez obzira na dogovor između Super Kartice i Partnera o jedinstvenoj tački kontakta, lice na koje se podaci odnose može da ostvari svoja prava u odnosu prema Super Kartici i Partnerima.